<blockquote id="amgc6"></blockquote>
<samp id="amgc6"></samp>
<label id="amgc6"><sup id="amgc6"></sup></label>
<xmp id="amgc6">
<samp id="amgc6"><sup id="amgc6"></sup></samp>
Ngày 11 - 13 tháng 08/2021

Nhà máy T??ng lai

Tri?n l?m hàng ??u Vi?t Nam v? Máy móc thi?t b? và C?ng ngh? ngành S?n xu?t và C?ng nghi?p h? tr?

Tri?n l?m qu?c t? VME 2020

Nh?m ??m b?o s?c kh?e và s? an toàn cho các ??n v? tri?n l?m, khách tham quan, ??i tác và t?t c? nh?ng ng??i tham gia tri?n l?m, c?ng nh? tuan th? h??ng d?n c?a chính ph? và các c? quan h?u quan, Tri?n l?m qu?c t? VME 2020 s? ???c d?i l?i ??n ngày 11-13 tháng 8 n?m 2021.

T?i ?u hóa n?ng su?t và chuy?n ??i day chuy?n s?n xu?t nhà máy cùng Tri?n l?m qu?c t? VME 2021, n?i quy t? h?n 200 th??ng hi?u máy móc thi?t b? và c?ng ngh? ??n t? h?n 20 qu?c gia v?i s? hi?n di?n c?a h?n 10,000 nhà c?ng nghi?p trong ngành s?n xu?t và c?ng nghi?p h? tr? ?? cùng khám phá nh?ng ti?n b? v??t tr?i trong khu?n kh? ch? ?? Nhà máy T??ng lai.?

T?ng c??ng Hi?u qu? S?n xu?t cùng tri?n l?m ??u tiên

Factory Logistix 2021

International Exhibition on Factory Logistics and Warehousing Technology in Vietnam

??n v? tri?n l?m

Khách tham quan

H?i th?o

Ho?t ??ng

B?n Tin ?i?n T? M?i Nh?t

Kh?o Sát VME Cùng T?a ?àm Sáng Ki?n Doanh Nghi?p 2020 Chính Th?c M? C?ng Th?ng Tin

Báo cáo h?u tri?n l?m

H?n g?p l?i t?i VME 2020: Th?ng ti?n ??n NHà MáY T??NG LAI!

B?o tr? Truy?n th?ng

Connect with Us

Liên h? chúng t?i

vietnammanufacturingexpopage

vmeexpo

VME Vietnam Manufacturing Expo

L?u y quan tr?ng

Tri?n l?m qu?c t? VME ch? ?ón ti?p khách tham quan vì m?c ?ích th??ng m?i. Vui lòng m?c trang ph?c phù h?p. Khách m?c qu?n ng?n và mang dép lê ho?c d??i 15 tu?i s? kh?ng ???c phép vào khu v?c s?nh tri?n l?m. Ban t? ch?c ???c toàn quy?n quy?t ??nh t? cách tham gia c?a khách tham quan.?

手机炸金花游戏