<blockquote id="amgc6"></blockquote>
<samp id="amgc6"></samp>
<label id="amgc6"><sup id="amgc6"></sup></label>
<xmp id="amgc6">
<samp id="amgc6"><sup id="amgc6"></sup></samp>
Ngày 11 - 13 tháng 08/2021

Nhà máy T??ng lai

Tri?n l?m hàng ??u Vi?t Nam v? Máy móc thi?t b? và C?ng ngh? ngành S?n xu?t và C?ng nghi?p h? tr?

Ho?t ??ng t?i tri?n l?m

Kh?i ngu?n c?m h?ng cùng nh?ng ho?t ??ng ??c s?c.

Cam k?t mang ??n cho khách tham d? tri?n l?m nh?ng ngu?n y t??ng và c? h?i kinh doanh ?a d?ng c?ng nh? thúc ??y s? phát tri?n c?a ngành s?n xu?t và c?ng nghi?p h? tr?, tri?n l?m VME s? t? ch?c nh?ng ho?t ??ng ??c s?c nh?m truy?n c?m h?ng và h? tr? doanh nghi?p ??t ???c m?c tiêu kinh doanh.

?? c?p nh?t th?ng tin, vui lòng liên h??vme-expo@reedtradex.co.th?ho?c theo d?i Facebook và Zalo:?VME Vietnam Manufacturing Expo.

?? bi?t thêm th?ng tin, vui lòng liên h?:

T. (+84) 286 287 3355 (Vi?t Nam)
T. (+66) 2686 7299 (N??c ngoài)
E.?contactcenter@reedtradex.co.th

L?u y quan tr?ng

Tri?n l?m qu?c t? VME ch? ?ón ti?p khách tham quan vì m?c ?ích th??ng m?i. Vui lòng m?c trang ph?c phù h?p. Khách m?c qu?n ng?n và mang dép lê ho?c d??i 15 tu?i s? kh?ng ???c phép vào khu v?c s?nh tri?n l?m. Ban t? ch?c ???c toàn quy?n quy?t ??nh t? cách tham gia c?a khách tham quan.?

手机炸金花游戏