<blockquote id="amgc6"></blockquote>
<samp id="amgc6"></samp>
<label id="amgc6"><sup id="amgc6"></sup></label>
<xmp id="amgc6">
<samp id="amgc6"><sup id="amgc6"></sup></samp>
Ngày 11 - 13 tháng 08/2021

Nhà máy T??ng lai

Tri?n l?m hàng ??u Vi?t Nam v? Máy móc thi?t b? và C?ng ngh? ngành S?n xu?t và C?ng nghi?p h? tr?

Liên h? chúng t?i

??ng ky tham quan

Please contact Call Center :

T: (+84) 286 287 3355 (Vietnam)

T: (+66)?2686 7299 (Thailand)

E.?vme-expo@reedtradex.vn

Khách tham quan

Please contact Call Center :

T: (+84) 286 287 3355 (Vietnam)

T: (+66)?2686 7222 (Thailand)

E.?contactcenter@reedtradex.co.th

H?p tác truy?n th?ng

Please contact :?Lê Th? Kim Th? (Sophie)

T: (+84) 28 6287 3355 - Ext 115

M: (+84) 937 77 2297

E.?tho.le@reedtradex.co.th

Các ??n v? tri?n l?m qu?c t?, vui lòng liên h? ??i ng? kinh doanh theo khu v?c.

Trung Qu?c

CMEC International Exhibition Co., Ltd.

Mr. George Wang?

T.?+86-10-6331 7657 ,?63451188-31373

F.??+86-10-6345 6563

E.?wanghl@mail.cmec.com

?n ??

ISG India

Ms. Sanita Mankani

M.?91 9987388945

E.?sanita.mankani@reedexpo.co.uk

IBC Expo

Mr. Akhil Jajoo

M.?91 9920260800

E.?akhiljajoo@ibcgroup.co.in

W.? ibcgroup.co.in

Nh?t B?n

ACT INTERNATIONAL, INC.

Ms.?Hanae Nishikawa

T.?+81 (0) 3 5770 5581

F.?+81 (0) 3?5770 5583

E.?hanaenishikawa@actinter.co.jp

Reed Exhibitions ISG Japan

Ms. Sayo Hirano

T.?+81 (0) 3 6261 2996

F.?+81 (0) 3 6261 2997

E.?hiranos@reedexpo.co.jp

Hàn Qu?c

K. Fairs Ltd.

Ms. Y.K. Shin

T.?+82 2 555 7153

F.?+82 2 556 9474

E.?ykshin@kfairs.com

Malaysia/ Singapore

Reed Exhibitions - International Sales Group (Singapore)

Ms. Theresa Len

T. +65? 6780 4592??

F.?+65 6588 3839

E.?theresa.len@reedexpo.com.sg

?ài Loan

WES Worldwide Expo Services Ltd.

Ms. Sharie Chan / Ms. Eunice Chen

T.?+?886 2 2598 2630 ext.109 / ext. 108

F.?+886 2 2598 2650

E.?sharie_chan@wesexpo.com

E.?eunice_chen@wesexpo.com

Vi?t Nam

Reed Tradex Vietnam Co., Ltd.?

Mr. Savi Phan Ngan

T.?(+84) 286 287 3355 ext: 113

M. +84 989 599 115? ?

E.?ngan.phan@reedtradex.co.th

Address: Level 2, Kova Center, 92H – 92G, Nguyen Huu Canh Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.? ? ? ? ? ? ? ??

Vietnam. +84 286 287 3355
Thailand. +66 2686 7222/ +66 2686 7299
E.?vme-expo@reedtradex.co.th

L?u y quan tr?ng

Tri?n l?m qu?c t? VME ch? ?ón ti?p khách tham quan vì m?c ?ích th??ng m?i. Vui lòng m?c trang ph?c phù h?p. Khách m?c qu?n ng?n và mang dép lê ho?c d??i 15 tu?i s? kh?ng ???c phép vào khu v?c s?nh tri?n l?m. Ban t? ch?c ???c toàn quy?n quy?t ??nh t? cách tham gia c?a khách tham quan.?

手机炸金花游戏