<blockquote id="amgc6"></blockquote>
<samp id="amgc6"></samp>
<label id="amgc6"><sup id="amgc6"></sup></label>
<xmp id="amgc6">
<samp id="amgc6"><sup id="amgc6"></sup></samp>
Ngày 11 - 13 tháng 08/2021

Nhà máy T??ng lai

Tri?n l?m hàng ??u Vi?t Nam v? Máy móc thi?t b? và C?ng ngh? ngành S?n xu?t và C?ng nghi?p h? tr?

??a ?i?m & L? Hành

Trung tam Tri?n l?m Qu?c t? I.C.E. Hanoi (Cung V?n hóa H?u ngh? Vi?t X?)

91 Tr?n H?ng ??o, Hà N?i, Vi?t Nam

N?m ? trung tam thành ph? Hà N?i v?i h? th?ng giao th?ng thu?n ti?n, Trung tam Tri?n l?m Qu?c t? I.C.E Hà N?i ???c xay d?ng nh?m ph?c v? cho vi?c t? ch?c các tri?n l?m v? máy móc h?ng n?ng. C? s? h? t?ng và d?ch v? c?a nhà tri?n l?m s? mang ??n cho các ??n v? tr?ng bày c?ng nh? khách tham quan nh?ng tr?i nghi?m hi?u qu? và ti?n ích.

V? Vi?t Nam

Tên ??y ??:

C?ng Hòa X? h?i ch? ngh?a Vi?t Nam

C?ng Hòa X? h?i ch? ngh?a Vi?t Nam

331,211.6 sq. km

Dan s?:

96.49 million inhabitants (as of 2018)

Th? ??:

Hà N?i

N?m trên ph?n phía ??ng c?a bán ??o ??ng D??ng, Vi?t Nam là m?t d?i ??t hình ch? "S". Giáp Trung Qu?c ? phía B?c, Lào và Campuchia v? phía Tay, Bi?n ??ng v? phía ??ng và Thái Bình D??ng t?i phía ??ng và phía Nam.


T?ng chi?u dài c?a ??t n??c t? B?c vào Nam là 1,650km. Chi?u r?ng ??t n??c, tr?i dài t? ??ng sang tay, 600km t?i ?i?m r?ng nh?t ? phía b?c, 400km v? phía nam, và 50km ? ph?n h?p, ? trung tam, trong t?nh Qu?ng Bình. Có b? bi?n dài 3,260km và biên gi?i ??t li?n là 4,510km. V? ??: 102o 08 '- 109o 28' ??ng Kinh ??: 8o 02 '- 23o 23' b?c north??

Vi?t Nam c?ng là ??u m?i giao th?ng t? ?n ?? D??ng sang Thái Bình D??ng

Khí h?u

Vi?t Nam có c? khí h?u vùng nhi?t ??i và ?n ??i. ???c ??c tr?ng b?i ?nh h??ng gió mùa m?nh, nh?ng l??ng ánh n?ng m?t tr?i nhi?u ?áng k?, m?t t? l? l??ng m?a và ?? ?m cao. Khu v?c n?m g?n vùng nhi?t ??i và ? các vùng mi?n núi ???c ?u ??i v?i khí h?u ?n ??i.

Tài nguyên

Vi?t Nam có nhi?u tài nguyên khoáng s?n. D??i lòng ??t là ?á quy, than và các khoáng s?n có giá tr? nh? thi?c, k?m, b?c, vàng và antimon. Vi?t Nam c?ng có tr? l??ng l?n d?u và khí ??t trên các ??o ngoài kh?i và trên ??t li?n.

??a hình

Ba ph?n t? l?nh th? c?a Vi?t Nam bao g?m các d?y núi và ??i núi. L?nh th? Vi?t Nam ???c chia thành b?n khu v?c mi?n núi riêng bi?t.

?? thu?n ti?n cho c? vi?c kinh doanh và ngh? ng?i c?a b?n, chúng t?i ?? cung c?p thêm các th?ng tin d??i ?ay (xin vui lòng ch?n t?ng ch? ?? quan tam c?a b?n):

TH? T?C VISA

T?t c? du khách ??n Vi?t Nam c?n có visa ?? nh?p c?nh. Mi?n th? th?c cho c?ng dan các n??c, ?? ky k?t th?a thu?n mi?n th? th?c song ph??ng ho?c ??n ph??ng v?i Vi?t Nam, th? th?c du l?ch có giá tr? t? 15 ??n 30 ngày.

Mi?n Visa:

C?ng dan Vi?t Nam có h? chi?u n??c ngoài và ng??i n??c ngoài là v?, ch?ng, con cái c?a c?ng dan ???c mi?n visa nh?p c?nh Vi?t Nam và ???c phép l?u trú kh?ng quá 90 ngày. ?? ???c c?p Gi?y mi?n visa t?i c? quan ??i di?n Vi?t Nam ? n??c ngoài, ng??i Vi?t Nam ? n??c ngoài c?n h?i t? các ?i?u ki?n:

  • Ch?ng nh?n t?m trú (PRC) c?p cho ng??i n??c ngoài v?i giá tr? ít nh?t sáu tháng k? t? ngày nh?p c?nh.
  • Gi?y mi?n Visa (VEP) do c? quan ch?c n?ng Vi?t Nam c?p.

Nh?ng ng??i mu?n ? l?i h?n 90 ngày ph?i xin visa theo quy ??nh hi?n hành tr??c khi nh?p c?nh.

Th?a thu?n mi?n Visa song ph??ng

  • C?ng dan Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và Lào mang h? chi?u th?ng th??ng ???c mi?n visa và ???c phép l?u trú kh?ng quá 30 ngày; Philippines ???c phép l?u trú kh?ng quá 21 ngày.?
  • T? tháng 2/ 2011, c?ng dan c?a các n??c Trung Qu?c, Kyrgyzstan, B?c Tri?u Tiên và Rumania ???c c?p h? chi?u ph? th?ng khi th?c hi?n nhi?m v? ngo?i giao. C?ng dan c?a 60 n??c mang h? chi?u ngo?i giao ho?c c?ng v? ???c mi?n th? th?c bao g?m: Argentina, Afghanistan, Albania, Algeria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Brazil, Brunei, Bulgaria, Campuchia, Chile, Trung Qu?c, Croatia, Cuba, C?ng hòa Séc, Dominica, Ecuador, Pháp, Hungary, ?n ??, Indonesia, Iran, Iraq, Nh?t B?n, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Malaysia, Mexico, Moldova, M?ng C?, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, B?c Tri?u Tiên, Pakistan, Panama, Paraguay , Peru, Philippines, Romania, Nga, Serbia, Singapore, Slovakia, Nam Phi, Hàn Qu?c, Tay Ban Nha, Sri Lanka, Th?y S?, Thái Lan, Tunisia, Th? Nh? K?, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela.

Mi?n phí Visa ??n ph??ng

  • Visa có giá tr? trong vòng 30 ngày ???c c?p cho các cán b? tr?c thu?c V?n phòng ??ng Nam á v?i các lo?i h? chi?u khác nhau.
  • C?ng dan Th?y ?i?n, Na Uy, ?an M?ch, Ph?n Lan, Nh?t B?n, Hàn Qu?c và Nga v?i các lo?i h? chi?u khác nhau ???c mi?n yêu c?u th? th?c và ???c phép ? l?i kh?ng quá 15 ngày.

Các ??i t??ng khác mu?n nh?p c?nh Vi?t Nam c?n ???c c?p Visa

  • Visa du l?ch có giá tr? trong 30 ngày.
  • Visa ???c phát hành t?i c? quan ngo?i giao Vi?t Nam ? n??c ngoài. Visa có th? ???c c?p t?i c?a kh?u cho nh?ng ng??i ?? có th? m?i c?a c? quan có th?m quy?n c?a Vi?t Nam ho?c du khách theo ?oàn do c?ng ty du l?ch qu?c t? c?a Vi?t Nam t? ch?c.
  • H? s? xin visa: ??n nh?p c?nh (theo m?u); hai ?nh c? 4x6 cm; h? chi?u và l? phí c?p th? th?c.

Gia h?n Visa:?D?ch v? ???c cung c?p b?i h?u h?t các c?ng ty l? hành qu?c t?.

Ngu?n:?www.vietnamtourism.com

L?u y quan tr?ng

Tri?n l?m qu?c t? VME ch? ?ón ti?p khách tham quan vì m?c ?ích th??ng m?i. Vui lòng m?c trang ph?c phù h?p. Khách m?c qu?n ng?n và mang dép lê ho?c d??i 15 tu?i s? kh?ng ???c phép vào khu v?c s?nh tri?n l?m. Ban t? ch?c ???c toàn quy?n quy?t ??nh t? cách tham gia c?a khách tham quan.?

手机炸金花游戏