<blockquote id="amgc6"></blockquote>
<samp id="amgc6"></samp>
<label id="amgc6"><sup id="amgc6"></sup></label>
<xmp id="amgc6">
<samp id="amgc6"><sup id="amgc6"></sup></samp>
Ngày 11 - 13 tháng 08/2021

Nhà máy T??ng lai

Tri?n l?m hàng ??u Vi?t Nam v? Máy móc thi?t b? và C?ng ngh? ngành S?n xu?t và C?ng nghi?p h? tr?

Khách tham quan

T?a sáng cùng Y t??ng ??t phá trong ngành c?ng nghi?p ?i?n t?

Tri?n l?m qu?c t? VME 2021, l?n th? 12 là tri?n l?m duy nh?t t?i Vi?t Nam trong l?nh v?c s?n xu?t và c?ng nghi?p h? tr? v?i s?c thu hút hàng ngàn khách tham quan, doanh nhan và nhà s?n xu?t hàng ??u trong ngành c?ng nghi?p.

Tri?n l?m h?a h?n m? ???ng phát tri?n kinh doanh b?ng vi?c h? tr? doanh nghi?p khám phá các c?ng ngh? s?n xu?t, quy trình tiên ti?n và m?ng l??i kinh doanh t? ??h?n 200 th??ng hi?u c?a các nhà cung c?p c?ng ngh? ??n t? 20 qu?c gia. Các phiên h?i ngh? ???c di?n ra ??ng th?i c?ng s? giúp doanh nghi?p lu?n b?t nh?p cùng xu h??ng và ?i tr??c ??i th? c?nh tranh.

Tìm ki?m ??n v? tri?n l?m

Tìm ki?m s?n ph?m

??a ?i?m

V? Vi?t Nam

Th? t?c VISA

Th?ng Tin khách S?n

L?u y quan tr?ng

Tri?n l?m qu?c t? VME ch? ?ón ti?p khách tham quan vì m?c ?ích th??ng m?i. Vui lòng m?c trang ph?c phù h?p. Khách m?c qu?n ng?n và mang dép lê ho?c d??i 15 tu?i s? kh?ng ???c phép vào khu v?c s?nh tri?n l?m. Ban t? ch?c ???c toàn quy?n quy?t ??nh t? cách tham gia c?a khách tham quan.?

手机炸金花游戏